1.  Attach the right spelling to the right scripts.

[pázauq tâchàun ngin lòun jì tin ká thaq] [táwùnbu tâchàun ngin lòun jì tin ká thaq] [khá gwè yá pín tâchàun ngin lòun jì tin ká thaq]  [sálòun tâchàun ngin lòun jì tin ká thaq] [lá tâchàun ngin lòun jì tin ká thaq] 

Example: နိုက်          [ná ngeh tâchàun nginlòun jì tin ká  thaq]            

a. ချိုက်

b. တိုက်

c. လိုက်

d. ပိုက်

e. စိုက် 

2.  Add "ká thaq" { က်  } to the following scripts pressing the keys for "k \".

Example:  တို                    တိုက်

a.  လို

b.  မြို

c.  ခို

d.  မှို

e.  ကျို

 

3.  Attach the right pronunciation to each of the following.

[paiq]  [laiq]  [po] [gaiq] [lo]

Example:  တိုက်           [taiq]

a. ဂိုက်

b. လိုက်

c. ပို

d. ပိုက်

e. လို