1.  

a. ချိုက်                 [khá gwè yá pín tâchàun ngin lòun jì tin ká thaq]

b. တိုက်                 [táwùnbu tâchàun ngin lòun jì tin ká thaq]

c. လိုက်                 [lá tâchàun ngin lòun jì tin ká thaq] 

d. ပိုက်                 [pázauq tâchàun ngin lòun jì tin ká thaq]

e. စိုက်                 [sálòun tâchàun ngin lòun jì tin ká thaq]

2.  

a.  လိုက်

b.  မြိုက်

c.  ခိုက်

d.  မှိုက်

e.  ကျိုက်

 

3.  

a. ဂိုက်        [gaiq]

b. လိုက်        [laiq]

c. ပို           [po]

d. ပိုက်        [paiq]

e. လို         [lo]