រដ្ឋធម្មនុញ្ញ noun constitution

spkr.gif (282 bytes)