លទិ្ធប្រជាធិប្បតេយ្យ noun democracy

spkr.gif (282 bytes)