និតិប្រតិបត្ដិ noun the executive

spkr.gif (282 bytes)