ព្រះរាជាណាចក្រ

noun

Kingdom

spkr.gif (282 bytes)