នាយករដ្ឋមន្រ្ដី noun prime minister

spkr.gif (282 bytes)