ទេសរដ្ឋមន្រ្ដី noun senior minister

spkr.gif (282 bytes)