និរន្ដភាព noun sustainability

spkr.gif (282 bytes)