រដ្ឋលេខាធិការ noun vice-minister

spkr.gif (282 bytes)