ប្ដេជ្ញា

verb

to determine

spkr.gif (282 bytes)