មេរៀនទីពួកម៉ាកខ្ញុំ real.gif (626 bytes)

 

      ពួកម៉ាកខ្ញុំឈ្មោះសុខ។ គាត់ជាលេខាធិការនៅកន្លែងធ្វើការខ្ញុំ។ គាត់ចិត្ដ
ល្អណាស់។  គាត់ចូលចិត្ដជួយអ្នកជិតខាងនិងមិត្ដភក្ដិ។  នៅពេលដែលខ្ញុំ
មិនយល់ មេរៀនខ្មែរ គាត់ជួយពន្យល់ខ្ញុំ។ នៅពេលទំនេរ គាត់តែងតែជួយ
ខ្ញ្ញុំក្នុងការហាត់និយាយភាសាខ្មែរ។