មេរៀនទី ១០ គ្រួសារអ្នកស្រីអន real.gif (626 bytes)

 

          អ្នកស្រីអនរៀបការជាមួយ លោករីណា ជិតសាមសិបឆ្នាំហើយ។
គាត់មានកូនពីរនាក់ ស្រីមួយ ប្រុសមួយ ណាវី និង តារា។ ណាវី មាន
គ្រួសារហើយ។ គ្រួសារគាត់ជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យ។ ណាវីឥឡូវនេះ
គាត់មានទម្ងន់ពីរខែហើយ។ អ្នកស្រីអន និង លោករីណា សប្បាយចិត្ដ
ព្រោះគាត់ចង់បានចៅយូរណាស់ហើយ។
កូនប្រុសគាត់មិនទាន់មានគ្រួសារទេ តែកាត់មានគូរដណ្ដឹងហើយ។
គាត់មិនទាន់ចង់ រៀបការឥឡូវទេ ព្រោះគាត់ចង់ចាំរហូតដល់គាត់ និង
គូរដណ្ដឹង របស់គាត់រៀនចប់មហាវិទ្យាល័យសិន។