មេរៀនទី ១២ អាកាសធាតុនៅប្រទេសខ្មែរ real.gif (626 bytes)

 

         ប្រទេសខ្មែរមានរដូវពីរធំៗគឺ រដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សា។ រដូវប្រាំង
គឺរដូវគា្មនភ្លៀង ចំណែកឯ រដូវវស្សាគឺជារដូវដែលមានភ្លៀងច្រើន។
រដូវប្រាំងចែកចេញជាពីរគឺរដូវរំហើយ និង រដូវក្ដៅ។ រដូវរំហើយស្បិត
នៅចន្លោះ ខែវិច្ជិការនិងខែមករា។ រដូវនេះមានអាកាសធាតុត្រជាក់ស្រួល។
ចំណែកឯ រដូវក្ដៅវិញស្បិតនៅចន្លោះខែកុម្ភះនិងមេសា។ អាកាសធាតុនៅ
រដូវនេះមាន លក្ខណ:ក្ដៅខ្លាំង។
ខ្ញុំចូលចិត្ដទៅលេងស្រុកខ្មែរនៅរដូវរំហើយព្រោះវាមិនសូវក្ដៅពេក
ហើយមិនសូវត្រជាក់ពេក។ ម្យ៉ាងទៀតវាកម្រមានភ្លៀងធា្លក់ទៀតផង
នៅរដូវនេះ។