មេរៀនទី ១៥ ប្រជាជនខ្មែរ real.gif (626 bytes)

 

          ប្រទេសកម្ពជាមានប្រជាជនសរុបទាំងអស់ចំនួន ១១ លាននាក់។
ប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើនជាកសិកររស់នៅក្នុងភូមិនាតំបន់ជនបទ។ នៅទីនោះ
គេដាំដំណាំផ្សេងៗ ដូចជាស្រូវនិងបន្លែ។ ប្រជាជនខ្មែរខ្លះធ្វើសម្ភារ:ប្រើប្រាស់
ដោយខ្លួនឯងដូចជា កញ្ចែ្រង ក្រមារ និងសំភារ:នេសាទ។
ផ្ទះនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនច្រើនសង់លើសរសរខ្ពស់ពីដី។
សំណង់បែបនេះជួយធ្វើកុំអោយផ្ទះលិចទឹកនៅរដូវស្សា ហើយអាចបង្កើត
កន្លែងសំរាប់ដាក់សត្វពាហន: និងសំភារ:កសិកម្មផ្សេងៗ។ បន្បែមពីលើនេះ
វាជួយធ្វើអោយមានខ្យល់បក់ចេញចូលផង។