មេរៀនទី ២ រៀនភាសាខ្មែរ real.gif (626 bytes)

 

     ខ្ញុំរៀនភាសាខ្មែរបានច្រើនខែហើយ។ ខ្ញុំអាន និយាយ និង សរសេរ
បានល្អគ្រាន់បើ។ ប៉ុន្ដែខ្ញុំអាចនិយាយបានច្រើនជាង អាន និងសរសេរ។
អក្សរខ្មែរ ពិបាកសរសេរជាងអក្សរជាតិខ្ញុំ ប៉ុន្ដែវេយ្យាករណ៏ខ្មែរស្រួលជាង
វេយ្យាករណ៏បារាំង ឬអង់គ្លេស។ ខ្ញុំចូលចិត្ដ ហាត់និយាយជាងហាត់
សរសេរ។ គ្រូខ្ញុំសង្ឈឹមថា ខ្ញុំនឹង និយាយខ្មែរបានល្អ។