មេរៀនទី ៣: ផ្សារនៅភ្នំពេញ real.gif (626 bytes)

 

     មានផ្សារច្រើនណាស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញ។ យើងអាចទិញអីវ៉ាន់
បានគ្រប់យ៉ាង។ យើងអាចទិញម្ហបឆ្អិនស្រាប់ក៏បាន ទិញសាច់និង
បន្លែយកមកចំអិនខ្លនឯងក៏បាន។ ប៉ុន្ដែអ្នកលក់កាត់ថ្លៃខ្ពស់ណាស់។ 
ដូច្នេះ មុននឹងទិញរបស់អ្វីយើងត្រូវតែតថ្លៃសិន។