មេរៀនទីទី ចរាចរនៅទីក្រុងភ្នំពេញ 

real.gif (626 bytes)

 

     នៅប្រទេសកម្ពុជា គេបើកបរនៅខាងស្ដាំ។  នៅជ្រុងផ្លូវធំៗ
មានភើ្លងសញ្ញាចរាចរ។ ជាទូទៅគេច្រើនហៅថា ៉ភើ្លងសុ្ដប ៉។
ទីក្រុងភ្នំពេញចង្អេតណាស់ ព្រោះមានកង់ ម៉ូតូ ស៊ីក្លូនិងឡាន
ច្រើនណាស់។ គេច្រើន ចូលចិត្ដជិះម៉ូតូឌុបនិងស៊ីក្លូនៅពេល
គេធ្វើដំណើរនៅក្នុងក្រុង។ បើគ្រេតូវការទៅឆ្ងាយបន្ដិច គេច្រើន
តែជិះម៉ូតូឌុប ព្រោះវាលឿនជាងស៊ីក្លូ។