មេរៀនទី ៥  ពេលញុំាអាហារ real.gif (626 bytes)

 

     ជាទូទៅ ប្រជាជនខ្មែរញុំាអាហារបីដងក្នុងមួយថ្ងៃ គឺអាហារពេលព្រឹក
អាហារថ្ងៃត្រង់និងអាហារពេលលា្ងច។   ប៉ុន្ដែកសិករហូបបាយតែពីរពេល
ទេក្នុងមួយថ្ងៃ គឺ អាហារថ្ងៃត្រង់ និង អាហារពេលលា្ងច។ កសិករមិន
ញុំាអាហារពេលព្រឹក ដោយសារ គាត់ត្រូវក្រោកពីព្រលឹមដើម្បីទៅធ្វើសែ្រ។