មេរៀនទី អាហារចំបង  real.gif (626 bytes)

 

          អាហារចំបងបំផុតរបស់ប្រជាជនខ្មែរ គឺ ៉បាយ ៉។ ប្រជាជនខ្មែរហូបបាយ
យ៉ាងតិចណាស់ក៏ពីរពេលដែរក្នុងមួយថ្ងៃ។  អាហារចាំបាច់មួយទៀត គឺ ត្រី។ 
គេយកត្រីទៅធ្វើជាម្ហូបច្រើនមុខទៀត ដូចជា ត្រីងៀត ត្រីឆើ្អរ ប្រហុក និង
ផ្អក។ ខ្មែរក៏ចូលចិត្ដផ្លែឈើដែរដូចជា ចេក ល្ហុង ខ្នុរ ស្វាយ ទៀប ម្នាស់
និងមាន។