មេរៀនទីការកំសាន្ដ real.gif (626 bytes)

 

     នៅពេលទំនេរ មិត្ដភក្ដិខ្ញុំចូលចិត្ដធើ្វអី្វផ្សេងៗគា្ន។ ខ្លះចូលចិត្ដ
្ដលេងបាល់ អ្នកខ្លះចូលចិត្ដហែលទឹក អ្នកខ្លះទៀតចូលចិត្ដថតរូប។
ចំណែកខ្ញុំវិញ ខ្ញុំចូលចិត្ដទៅរត់នៅស្ដាត។ ជួនកាលខ្ញុំទៅជិះកង់
ប៉ុន្ដែខ្ញុំទៅមិនទៀងទាត់ទេ។ ថ្ងៃខ្លះទៀត ខ្ញុំមិនទៅហាត់ប្រាណទេ
តែខ្ញុំនៅផ្ទះអានសៀវភៅនិងកាសែត។