មេរៀនទី កាលវិភាគ real.gif (626 bytes)

 

          ខ្ញុំរវល់ណាស់រាល់ថ្ងៃនេះ។ ពេលព្រឹកឡើងខ្ញុំទៅរៀនភាសារខ្មែរចំនួន
បីម៉ោង តែខ្ញុំ អត់ទៅរៀនរាល់ថ្ងៃទេ។  ខ្ញុំរៀនមួយថ្ងៃខានមួយថ្ងៃ។
បន្ទាប់ពីចេញបពីរៀនភាសាខ្មែរហើយ ខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើការនៅក្រុមហឨុនរហូត
ដល់ម៉ោងដប់ពីរ។ ពេលល្ងាច ខ្ញុំត្រូវចូលធើ្វការវិញនៅម៉ោងមួយ។
ខ្ញុំមិនសូវមានពេលដើរលេងទេ យូរៗម្ដង។ តាមពិត ខ្ញុំដើរលេង
បានមួយដងក្នុងមួយខែ។ ខ្ញុំមិនអាចទៅមួយសបា្ដហ៏ម្ដងដូចពួកម៉ាកខ្ញុំទេ។