មេរៀនទី ម្សិលមិញ ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃស្អែក real.gif (626 bytes)

 

          ម្សិលមិញ កូនប្រុសអ្នកស្រីអែមគ្រុនខ្លាំងណាស់។  គាត់មិនសូវ
បានគេងទេនៅពេលយប់ ព្រោះកូនគាត់យំច្រើនពេក។ គាត់ហាក់ដូចជា
អស់កំលាំងខ្លាំងណាស់។
ថ្ងៃនេះគាត់យកកូនគាត់ទៅពេទ្យ។  គាត់ថាកូនគាត់បានធូរហើយ។
តែគាត់ត្រូវយកកូនគាត់ទៅពេទ្យម្ដងទៀតថ្ងៃស្អែក។ គាត់សង្ឃឹមថាអាច
ត្រលប់ទៅ ធើ្វការវិញ នៅពេលឆាប់ៗនេះ។