រំលឹក

(verb)

to commemorate

spkr.gif (282 bytes)