ព្រះមហាក្សត្រ

(noun)

his majesty

spkr.gif (282 bytes)