ឯករាជ្យ

(noun)

independence

spkr.gif (282 bytes)