ព្រះរាជាណាចក្រ

(noun)

     Kingdom spkr.gif (282 bytes)