ដើមត្នោត

(noun)

     palm tree spkr.gif (282 bytes)