ចំលែក ឬ ចម្លែក

(adj)

    to be  odd, strange spkr.gif (282 bytes)