និមិតរូប

(noun)

     symbol spkr.gif (282 bytes)