ពង្រីកបន្បែម

(verb)

to expend

spkr.gif (282 bytes)