អន្ដរជាតិ

(adj)

international

spkr.gif (282 bytes)