បច្ចុប្បន្ន

(adj)

present day

spkr.gif (282 bytes)