ទំងន់ ឬ ទម្ងន់

(noun)

weight

spkr.gif (282 bytes)