ខួប ឬ បុណ្យខួប

(noun)

anniversary

spkr.gif (282 bytes)