រាជធានី

(noun)

capital city

spkr.gif (282 bytes)