ប្រភពដើមកំណើត

(noun)

origin

spkr.gif (282 bytes)