ឧទ្យានប្រវត្ដិសាស្រ្ដ

(noun)

historical landmark

spkr.gif (282 bytes)