តន្រ្ដី ខ្មែរ

Khmer_Modern_blue.gif (15556 bytes)

Khmer Slow ចង្វាក់យឺត
Khmer Ramvong ចង្វាក់ រាំវង់
Khmer Lamleo ចង្វាក់ ឡាំលាវ
Khmer Saravan ចង្វាក់ សារ៉ាវ៉ាន់
Khmer RamKbach ចង្វាក់ រាំក្បាច់

Khmer_Classic_red.gif (16144 bytes)

Khmer Wedding Music ភ្លេងការខ្មែរ
Khmer Solo Instrumental Music ភ្លេងបុរាណខ្មែរ
Khmer National Dance ភ្លេងរបាំខ្មែរ
Chapey Khmer ចាប៉ីខ្មែរ
Yee Kee Mak Theong ួយីកេ ម៉ាក់ ថឺង
Yee Kee Tum Teav យីកេ ទំទាវ
  Poetry កំណាព្យ

 

Khmer Home | SEAsite |Khmer Town Karaoke | Khmer Cafe Music | JatiKhmer Entertainment