ប្រាក់រៀល កម្ពុជា

CAMBODIAN CURRENCY

   Cambodian has  its own currency.  Click at any number to see each type of notes.

 

ក្រដាសប្រាក់

NOTES

១០០ រៀល ២០០ រៀល ៥០០ រៀល .០០០ រៀល
.០០០ រៀល .០០០ រៀល ១០.០០០ រៀល ២០.០០០ រៀល
៥០.០០០ រៀល ១០០.០០០ រៀល    

 

១០០ រៀល

ខាងមុខ

ខាងក្រោយ

100a.jpg (4598 bytes) 100b.jpg (4380 bytes)
២០០ រៀល

ខាងមុខ

ខាងក្រោយ

200a.jpg (5078 bytes) 200b.jpg (4778 bytes)
២០០ រៀល

ខាងមុខ

ខាងក្រោយ

500a.jpg (6169 bytes) 500b.jpg (6221 bytes)
.០០០ រៀល
ខាងមុខ ខាងក្រោយ
1000a.jpg (6480 bytes) 1000b.jpg (5790 bytes)
.០០០ រៀល
ខាងមុខ ខាងក្រោយ
2000b.jpg (5786 bytes) 2000a.jpg (6068 bytes)
.០០០ រៀល
ខាងមុខ ខាងក្រោយ
5000na.jpg (30080 bytes) 5000nb.jpg (28722 bytes)
5000oa.jpg (8323 bytes) 5000ob.jpg (5369 bytes)
១០.០០០ រៀល
ខាងមុខ ខាងក្រោយ
10000nb.jpg (31016 bytes) 10000na.jpg (31243 bytes)
10000ao.jpg (8654 bytes) 10000bo.jpg (7167 bytes)
២០.០០០ រៀល
ខាងមុខ ខាងក្រោយ
20000na.jpg (38313 bytes) 20000nb.jpg (34926 bytes)
៥០.០០០ រៀល
ខាងមុខ ខាងក្រោយ
50000a.jpg (37877 bytes) 50000b.jpg (37356 bytes)
១០០.០០០ រៀល
ខាងមុខ ខាងក្រោយ
100000a.jpg (33558 bytes) 100000b.jpg (32705 bytes)
 

 

 

Link to currency exchange

 

Consonants | Vowels | Sub-consonant | Independent Vowels | Writing | Reading | Converation | Khmer Number

Khmer Home | SEASite