taidam.jpg (23858 bytes)

Home | Overview | Introduction | Phonology | Consonants | Vowels | Tones | Alphabet Book | Keyboard
 
TAENG2 DAAl

THERNG1 AN1 LUN4 TAAW2 KEUN4 HOY4 HORNG3

TEUA5 NAN6 SORNG1 ORN1 JAW3 NAANG4 PAY+4 TAAN3 SANG1 SOR1 LAA4

HEN1 TOR5 SU4 LAAY4 PAY1 KORN2 LANG1 LAAY1 HORY6

JAW3 TIW1 JORY6 KHEUN3 KHI2 FAAY4 HAAN1

FAAY1 FAAY1 KHAM3 NAA4 IANG4 KAA3 KORNG2

DAET1 SORNG2 TORNG3 HOM4 HORN6 JAT1 NYAANG4 LAA4 PEUANG1

THERNG1 MEUANG4 SAW1 TAENG2 DAAl PAY5 TAY4 JOM4 TORN3

HAAK1 VAA5 NYANG4 KEUT4 HONG2 JAW3 TIW1 JORY6 NYAAM4 YEU3YORNG2 YAAM1 PUNG6 HAA4

FANG4 NGIN4 TOR5 SIANG1 SAA5 KAN1 TUK4 SENG4 TAY4 NYAAY3

POR5 .LUK4 SAANG3 FAAY2 FAA6 LAAY1 KHUAP1 YEUN4 HERNG1

BAT2 NEUNG5 VAN4 DI1 THERNGl POR5 KING4 MEUA4 FAA6

VAANG4 LUK4 PEN1 KAM2 FAA6 NGIN4 MORM3 BAW2 BAANG1

KHUN1 TING4 SEUANG1 POR5 KING4 HIW1 HAY3

LIN4 HEN1 TOR5 FAY4 LAAM4 MAY3 BON2 MUA4 SAW3 BOT1

TON1 BORK1 MAA6 BAAN1 HEUA5 NAY+4 FAAl

BAA1 TAY4 TAAW6 KHUN1 TING4 KEUT4 SAANG2

TIAW4 KWAA5 KAM3 PAA2 MAY6 NAY+4 THEUAN2 DONG1 NAAl

KHUN1 KOR5 NGIN4 KAA4 JAY+1 KAP4 KING4 TON1 KAEW3

TAAW6 JANG2 NAEW5 SAY+2 NANG3 AANG2 LAAN5 PEN1 BUAK1 VANG4 SAY+1

THERNG1 MEUA5 TAA1 VEN4 JAAY6 LONG4 PU4 JORY6 TAM2

TAAW6 KOR5 NGAM1 HORT4 NAW3 KAEN2 TAY6 KEUN4 SU2 HONG4 KHWAANG1 LAEW6 YER4

FANG4 NGIN4 TOR5 KHORN4 KHORN4 SIANG1 AN1 N14 NAANG4 HORNG6

MAN4 KOR5 ORN3 AEW2 NANG3 PAA2 MAY6 NAY+4 THEUAN2 JORM1 FAAl

NAANG4 LUNG2 DERN1 HAAY5 MAA4 JAM1 SAY+3

MAA4 HEN1 NAM4 YU2 NANG3 AANG2 LAAN5 LIAN4 MUAN5 NAY+4 JAY+1

NAY+4 JAY+1 PEN1 SAN2 SAAY1 PEUA4 KWAAM4 HIW1 NAM6

NAANG4 KOR5 NGIN4 HORT2 TORNG6 LIAN4 DAY3 KORP1 KIN1

NAANG4 KIN1 HAY+3 POR4 JAY+1 LUAT4 IM2

BAT2 NEUNG5 HERNG1

NAANG4 KAA4 EUN1 KEU1 NANG3 NAY+4 TORNG5 PEN1 DAAK1 KAA4 TON1 NAANG4 NAA4

END OF PAGE 19

 
Transcription

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47

 
Tai Dam Script

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47

 
Home | Overview | Introduction | Phonology | Consonants | Vowels | Tones | Alphabet Book | Keyboard
Tai Dam Origin Myth
(with Translation) | The Tale of Prince Therng (with Transcription)
Fortune Teller's Manual | Gallery | Etude de la Language | Bibliography

2003 SEAsite
Last Modified: 09/24/03