taidam.jpg (23858 bytes)

Home | Overview | Introduction | Phonology | Consonants | Vowels | Tones | Alphabet Book | Keyboard
 
SAY+1 HEUANG4 FAA6 MAY1 LEUANG1 LONG4 TAM2 DI1 KAE5

DAET1 SORNG2 TORNG3 PAA2 MAY6 THERNG1 THAM3 DAAN2 FAAl

BAAl TAY4 MERN1 FOR2 DU1 JU5 PAAY4 SAY+1 JAENG3

HEN1 TOR5 LOM4 LAAT4 LAENG6 TAAN1 DUA3 KWAENG2 KUAY1

TON1 KHAAN4 LIAN4 JANG2 KHAY1 SAANG2 VUAN4 LEUM4 SAY3

MERN1 HEN1 TON3 BORK1 MAY6 SAEN1 SING2 LEUANG1 DAENG1

MEUA5 NAN6 KHUN1 PAENG4 NAANG4 LAW5 LIAN4 SOM1 SORN6

MAA4 JANG2 NAEl HORT4 KAM3 FAAY2 PUN6 MEUANG4 KAW2 HONG4 KHWAANG1

SORNG1 NAANG4 SAW1 TAENG2 PUN1 FUN2 NAM4 KHWAN1 TAAW6

MOT4 KAE2 THAW3 THERNG1 HAENG2 MEUANG4 FI1

HIAK4 VAA5 TON1 KHAAN4 NAW4 YU2 DI1 KU5 NAANG4 NAY+4 THAM3

NAW4 YU2 KAM3 KHAEP1 LAAN6 FEUANG1 EUN2 MEUANG4 KAY1

KHUN1 KOR5 AW1 NAANG4 N14 YU2 SOM1 KU5 VAY6 HIANG4 NAA3

MI4 ORN2 LA3 FAENG1 TAAW6 HIAK4 JEU5 AMI KAA1

NAANG4 N14 BAW2 PORY2 SAA1 SONG2 KEUN4 HAAl YAAW3 DAY+1 NAA5

MOT4 KAAW2 TAAN3 JA1 LAEW6 NAANG4 HAY3 KEUAN2 KORNG1

TAA1 LAY1 NORNG4 MEUN2 THAEW1 JU5 NYAAM4 MI4 EUAN3

NAANG4 JANG2 YEUAN3 KAAY1 THORY3 NAM4 JAY+6 DORM1 MU2 KHON4 HAAN1

SU1 KORY5 TIAW4 NAM4 KHUN1 NYAA4 LONG1 TORY5 TIM4 HAAl TAAW6 DU1 NER4

THERNG1 MEUA5 DAY3 JUAP1 TAAW6 TI5 HAENG2 TAN4 DAY+1

SU1 JANG2 FAN4 TAAW2 YAW3 MAANG5 PI 6 KEUN4 KORP1 NYAA4 HERNG1 DAE2 NER4

SAW1 KOR5 HAP4 KAM4 MAN1 FAN4 DERN1 FIAW1 PAY2 PLAY1

SIP1 KAM4 FAAY3 PAA2 MAY6 THERNG1 THEUAN2 KHAAW4 KAY1

AN1 TI5 KHUN1 TING4 TAAW6 BAAl TAY4 KAEW3 KAEN2 NAN6 NAA5

NAW4 YU2 NANG3 KAE4 LAAN6 SOM1 KU5 NAANG4 N14

THI1 DI1 KHAAN4 NYANG4 HONG2 HEUAN4 HAAl YAAW3

FANG4 NGIN4 TOR5 HUAY4 HUAY4 FAA6 FON1 LONG4 LAY1 DANG2

SAW1 JANG2 DAY3 LUANG5 KHAW3 PAA2 MAY6 TIAW4 HORT4 THERNG1 KHUN1

HEN1 TOR5 JORM1 BUN1

END OF PAGE 27

 
Transcription

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47

 
Tai Dam Script

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47

 
Home | Overview | Introduction | Phonology | Consonants | Vowels | Tones | Alphabet Book | Keyboard
Tai Dam Origin Myth
(with Translation) | The Tale of Prince Therng (with Transcription)
Fortune Teller's Manual | Gallery | Etude de la Language | Bibliography

2003 SEAsite
Last Modified: 09/24/03