taidam.jpg (23858 bytes)

Home | Overview | Introduction | Phonology | Consonants | Vowels | Tones | Alphabet Book | Keyboard
 
LAEN4 KHWAEN1 MAY6

JEPD1 SAEP1 SAY3 KORY6 KORY6 LAAY1 SING2 NGIN4 SEUANG1 HIAW4 NAA5

BAT2 NEUNG5 TIAW4 THERNG1 LAMS MEUANG4 LANG1 BAAN3 KAW2 LAEW6 YER4

KHUN1 KOR5 LONG4 JAAK1 JAANG6 KHAW3 SU2 HONG4 KHWAANG1

NAANG4 TING1 TORNG4 ORK1 HOR1 HAP4 MEUA4 KERY1 KWAANG3

SORNG1 NAANG4 FAW3 HIANG4 FAENG1 TIAM4 PAANG5

TANG4 YEUANG5 LAAY1 SAM2 MORY6 SAAW1 FAW3 KAW2 LANG1 NAN6 NAA5

SAW1 KOR5 MAA4 TAK4 JAW3 BAA1 TAAW6 NGIN4 MUAN5 JOM4 LAAY1

KAAY1 KAAW4 LAEW6 TAA1 VEN4 JORY6 TAM2

VAN4 KAM5 KAW3 DEUP1 FAA6 MAN4 MEUT4 SIAl SAENG1

MIA4 PAENG4 NAW3 PU1 SEUA2 TIANG1 KAM4

AW1 AMI KAA1 FIAT1 NORN4 DI1 LAEW6

SORNG1 AEW2 KUA3 BAA1 TAAW6 POR4 MEUA5 NYAAM4 DI1

THI1 DI1 KHAAN4 LOT4 MAAN5 VANG4 LONG4 KANG3

NAANG4 JANG2 KAW3 SU1 SUAM1 MAAN5 LORM6 KHUN1 KORT1 HIANG4 MORN1

FUA1 MIA4 PORM6 TENG4 SORNG1 NAW3 KAEN2

TAAW6 KAAY2 KAEM3 JOM4 NORNG5 HIANG4 NAA3 FIAT1 FAENG1

MERN1 YEUANG5 BEUAN1 HAAY1 JAENG3 SDAE1 HAE4 SAY+1 SORNG2

TAAW6 KAENG2 NORNG6 JOM4 DIN3 KUAK1 KAW1

KOP4 #1 SEN4 SEN4 SIANG1 KAY2 KHAN1 HUNG5 HAAM4 BAAN1 JAENG3

TAAW6 JANG2 LUK4 JAAK1 HORNG3 MAA4 SU2 KERY1 KAM4

NAANG4 TING4 TORNG4 ORK1 PAY1 NANG5 HIANG4 SORNG1 SAANG3

NAANG4 LAW5 PUN1 TAENG2 HAANG3 JEUANG5 JORY6 KWAAY4 KAA3 SU2 KHUAN1

HEN1 TOR5 HEUANG4 HEUANG4 LEUAN3 KHAN1 KAM4 DU1 DAAK1

FAA4 BAAT1 JAW3 TIW1 JORY6 NGIN4 JAENG3 JEUN5 DI1

BAT2 N13 HAY+3 YU2 DI1 NYAA4 MI4 KHAE1 HAAY6 SANG1 NER4

KHUAN1 NYAA4

END OF PAGE 36

 
Transcription

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47

 
Tai Dam Script

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47

 
Home | Overview | Introduction | Phonology | Consonants | Vowels | Tones | Alphabet Book | Keyboard
Tai Dam Origin Myth
(with Translation) | The Tale of Prince Therng (with Transcription)
Fortune Teller's Manual | Gallery | Etude de la Language | Bibliography

2003 SEAsite
Last Modified: 09/24/03