taidam.jpg (23858 bytes)

Home | Overview | Introduction | Phonology | Consonants | Vowels | Tones | Alphabet Book | Keyboard
 
TUK4 NYORT4 KHAEW1 PONG2 LIAP4 TAANG4

NAANG4 NI4 FAAYI TAANG4 KAYL BAENI BAEW3

HEN1 TOR5 NOK4 AEW2 DIN3 KORM2 CU6 HIANG4 KU5 KORN4 SUNG1

YUNG4 KHWAAI KAW6 NAY+4 DONGI LAAY1 MU1

KU5 FAY+1 LAEW6 DOY1 MAN4 HIANG4 PAANG4

AAY1 TOR5 BORK1 THORN2 SAANG3 HAY4 HEUA6 HORM1 KERGL KHUN1 TING4

NAANG4 NI4 FAAW6 DERN1 TAANG4 NYAAY6 PAY2 PLAY1

FAAYI PAA2 MAY6 SAEN1 THEUANI PU4 KHAW1

KHORY2 PA2 LAW6 LOT4 THERNG1 HORT4 HIM4 KAEM4 NAM6

HENI TOR5 SAAM3 SAET1 LEUAM3 KUANGI NAM6 KORN3 DAAN2 HIN1 KAY4

NAY+4 KHING2 MORM6 DAY3 LEUAM3 JOM4 KAN1 SANI DAY+1

NAANG4 JANG2 JI4 THORNGI KORP4 TING4 FUA1 NAW3

FAY+2 TOR5 KAWI KORM2 KUA3 HIANG4 PAANG5 SEUANG4 PAA1 NAN4 LE4

KHAP4 KHAA4 DAY3 LAAYL VAN4 LAEW6 KHORY2

THERNG1 HAENG2 HORNG3 TONG5 TAM1 DIN1 PIANG4

HENI TOR5 NAA5 YIAN4 NAA5 KAAY2 KANI YIAN4 BAAN3

BAAN3 KAAY2 BAAN3 LAEW1HORT4 DONGI LIANG4

PEN1 F IANG1 LUANG 1 PAA2 KERNG4 MAENG4 HAW6

NOK4 SONG3 TAW3 YAAM1 JU6 JOM4 BORK1 NGORY4 LEUANG1

BUN1 PEUANG1 NAANGG4 NI4 SORN1 ORN2 PAENG4 AM1 NORY6

LUK4 KORY5 MEUA4 PORNG2 THORY3 THAAY1 SU2 JORM1 KAM4 DU1 NER4

HIAK4 VAA5 TAN4 YAM1 MAE5 DUAN2 MAA4 DORMI1 NANG3

YANG4 YU2 NANG3 PAA2 MAY6 KORNG4 POR5 MEUA4 HAA1

MEUA4 HAP4 MAA4 YU2 S0M1 TAENG2 MEUANG4 DORM1 TAAW6

HAAK1 VAA5 SOR1 PAAW2 HAY+3 PAY5 PORM6 TUK4 HAENG2 TENG4 LAAY1

JU5 JU5 HAY+3 LAENG2 MAA1 FUK1 KAA4 TANG4

END OF PAGE 44

 
Transcription

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47

 
Tai Dam Script

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47

 
Home | Overview | Introduction | Phonology | Consonants | Vowels | Tones | Alphabet Book | Keyboard
Tai Dam Origin Myth
(with Translation) | The Tale of Prince Therng (with Transcription)
Fortune Teller's Manual | Gallery | Etude de la Language | Bibliography

2003 SEAsite
Last Modified: 09/24/03