Ngày thứ sáu Day 6
Một ngày đi chợ trời, ăn sáng vơÙi bạn va øđi mua nhạc Việt Nam và đồ kỹ niệm làm ở Việt Nam. A day at the open market, eat breakfast with friend and shopping for Vietnamese made product.
ăn sáng eat breakfast
đâu? where?
phở Vietnamese beef noodle soup
hủ tiếu shrimp, pork, quail egg, dry squid and fresh squid with wheat noodles soup
bánh ḿ french bread: (bata - bigger size) and (baguette - smaller size)
cà phê sữa nóng hot, strong, and dark coffee with sweet condensed milk
mứt marmalade
kêu/gọi to call, to order
món dish (from the menu)
thử to try/to sample the foods
ăn thử to eat and make a judgement on the taste
bánh cuốn steamed Vietnamese rice flour dumpling filled with meat and mushrooms
chả lụa steamed fine ground pork roll (can be with cinnamon flavor or garlic and onion flavor)
Chúng ta ăn sáng ở đâu? Where do we go for breakfast?
Đi ăn ở hiệu gần chợ. We'll go to a shop near the market.
Tôi thích ăn phở ḅ. I'd like to eat "phở ḅ" (beef soup).
Tôi thích ăn bánh ḿ Pháp và cà phê sữa nóng. I'd like to eat French bread and coffee with sweet condensed milk.
Anh ăn thử bánh cuốn chả lụa đi. Ngon lắm. You should try Vietnamese crepe with pork rolls. It's delicious.
Tôi sẽ ăn thử món đó. I'll try that dish.
Ăn rồi chúng ta đi đâu? After the breakfast, where shall we go?
hàng shop
văi cotton/clothing material
quần áo clothing (pant dress)
nón hat made of palm leaf
sứ ceramics
đồ thêu/hàng thêu embroidery material
đồ sứ ceramics object
nón lá conical hat made of palm leaves
làm to make/made
đồ may sẳn ready made to wear
cở số size (clothing)
đồ kỹ niệm làm bằng hải săn souvenirs made of sea shells
nội hóa local made
nhập căng imported material/things
màu color
màu ǵ? what color
màu này this color
Anh muốn mua ǵ? What would you like to buy?
Tôi muốn mua đồ thêu và lụa làm ở Việt Nam. I would like to buy embroidery made of silk and local silk.
Chúng ta đi đến hàng đồ thêu trước. We should go to the embroidery stall first.
Ông muốn mua đồ thêu may sẳn hay hàng thêu? Do you like to buy embroided ready made to wear or embroided material ?
Cả hai thưÙ. Both.
Đồ may sẳn cở số nào? What is the size for ready clothing?
Cở lớn. Người Mỹ cở lớn lắm. Large size. American has large size.
Hàng thêu th́ mấy thước? For embroided material how many meters?
Ông muốn mua màu ǵ? What color?
Ông muốn mua văi hay tơ lụa? Cotton or silk?
Tôi mua tơ lụa thôi. Silk only.
Bốn thước/mét. Four meters.
Chúng tôi chỉ đi xem thôi. We only like to look around.

Giải Trí

 

Entertainments

 

 

Chiều nay this afternoon
tối nay tonight
định to plan
làm ǵ? do what?
Chiều nay anh có muốn đi đâu không? Do you like to go anywhere this afternoon?
đi xem/ đi coi to see, to watch
Hát Bội Vietnamese traditional drama
Múa rối nước water puppet show
đi nghe nhạc do and listen to music in the coffee shop
đi pḥng trà go the disco/night club
đi khiêu vũ go dancing
nhạc music
băng nhạc music tape
hơn hết most
Tôi muốn mua một ít nhạc Việt Nam. I'd like to buy Vietnamese music.
Chúng ta nên đi hiệu nào? Which store should we go to?
Có nhiều hiệu bán nhạc. There are many music stores.
Nhưng hiệu Tự Lực là rẻ và có nhiều nhạc hơn hết. But Tự Lực is less expensive and they have most of the music.
Anh đi với tôi lại đó đi. Let's go there.
Tôi muốn mua mấy dĩa nhạc này. I'd like to buy these CDs.
Giá bao nhiêu? How much?
C̣n băng nhạc th́ sao? And how about music tapes?
Tôi mua 5 dĩa nhạc và 6 băng nhạc. I will buy 5 CDs and 6 tapes.
Xin tính tiền. Please give me the bill.
Bà nhận tiền Mỹ Kim không? Do you accept US dollars?
Bà bơÙt cho tôi ___(the amount you want)___ mỹ Kim, được không? Can you give discount on my purchase?
Tối nay chúng ta làm ǵ? What shall we do tonight?
Anh muốn đi xem Hát Bội Không? Do you want to see a Vietnamese traditional drama?
Anh muốn đi pḥng trà nghe nhạc không? Would you like to go a disco and listen to the music?
Anh muốn đi xem Múa rôÙi nước không? Would you like to see a "Water puppet show"?
Anh muốn đi khiêu vũ không? Would you like to go dancing?
Cái đó tùy anh. That's up to you.
v

 

Contents prepared by Dan Dan Tu
Designed by Hieu Nguyen
Audio by Trung Van Vo