Ngày thứ bảy Day 7
SưÛa soạn rời / ra khỏi Việt Nam. Preparing to leave to return to your home country
máy bay airplane
số flight number
ngày day
tháng month
đi từ...... tới starting from......to
ghé stopover
đúng giờ on time
trễ giờ late (time)
có mặt be present
ở đó there
thay đổi change
có ǵ is there?
báo cho tôi inform me
điện thoại telephone
bao lâu? how long?
Máy bay hăng _____ số______ ngày____ tháng ___, có ǵ thay đổi không? Is there any change on ____ airline, flight number _____ day ___ month ____?
Chuyến đó có đúng giờ không? Is that flight on time?
Chuyến đó trễ bao lâu? How late is that flight?
Tôi đi chuyến bay thẳng. My flight is a direct flight.
Tôi không muốn ghé đâu cả. I don't like to stop over any place.
Có ǵ thay đổi, xin báo cho tôi. Please inform me if there is any change.
Điện thoại tôi la ø_________ ở khách sạn _______. My phone number is_______ at the hotel _____.
Mấy giờ tôi phải có mặt ở đó? What time do I have to be there?
giữ chỗ reserve a place/make a reservation
chuyến đi the trip
đón to pick up (a passenger)/to welcome the arrival of a person
trước mặt in front of
đợi to wait
pḥng du khách đi nước ngoài International departure room
Tôi muốn giữ chỗ trên xe buưt ra phi trường lúc __(time you want to leave)__ giờ. I would like to reserve a seat on the airport bus at____.
Xin đón tôi ở trước mặt khách sạn __(name of the hotel or place you want them to pick you up)__. Please pick me up in front of Hotel _____.
 
Mấy giờ xe buưt ra phi trường/sân bay sẽ đến khách sạn _____. What time the bus will be at Hotel _____.
Tôi muôÙn đi chuyến sơÙm. I'd like to go on the early bus.
Tôi sẽ đợi ở đó. I'll wait there.
Xe ông đúng giờ không. Is your bus on time?
Tôi không muốn trễ chuyến máy bay tôi. I don't like to miss my flight.
tính tiền pḥng to calculate the bill for the room
gồm to include
tiền thuế tax money
đúng correct
Có đúng không? Is this correct?
sửa lại/chửa lại to correct, to make it right
xem lại to check over, to look again
kỹ careful
giữ chổ to reserve a seat
xe buưt tới phi trường airport bus
một ṿng đi one way
chỉ có only
đồ kỹ niệm souvenir items
nữ trang jewelry
khai to declare
Không có ǵ khai cả. Nothing to declare.
mong to hope
gặp lại to see ...again
Tôi mong gặp lại các bạn Việt Nam. I hope to see you (friends) again.
v

 

Contents prepared by Dan Dan Tu
Designed by Hieu Nguyen
Audio by Trung Van Vo