Bài Mười Hai - Đối thoại
Lesson 12 - Dialog

Introduction:

In this lesson on TRAVEL and ENTERTAINMENT you will learn:
 • The use of imperative terms:
  "
  đi, hãy, đừng"
 • New patterns:
  * In question forms:
     "
  ..... bao giờ chưa?"
     "
  ..... lần nào chưa?"
     "
  ..... mấy lần rồi?"
  * In negative answer forms:
     "
  ..... không ...... bao giờ cả."
     "
  ..... chưa ........ lần nào cả."

Phần A: Câu mẫu - Patterns
Đối thoại A1 - Dialog A1
Hear the Whole Dialog
Marie and Pam are good friends who live in Vietnam.  Pam studies at the University of Hanoi.  They meet mid-morning.

spkr1.gif (282 bytes) Marie:
Pam:

Marie:
Pam:

Marie:     
Chị ăn sáng chưa?
Chưa, tôi chưa ăn sáng vì tôi dậy muộn và sợ lên lớp không kịp.  Ta đi uống cà-phê đi.
Chị (đã) đến quán Tràng tiền bao giờ chưa?
Rồi. Cà-phê ở đó ngon lắm và quán đó cũng gần đây lắm.
Ta đi bộ được.
Vậy thì ta đến quán đó đi.

Từ vựng (Vocabulary)

sợ be afraid
lên lớp to go to class (to go up to class)
kịp to be in time
.... đi Imperative, I urge you
đến đó bao giờ chưa? ever yet gone there
Tôi sợ lên lớp không kịp. I was afraid I'd be late to class
Ta đi uống cà-phê đi. Let's go drink coffee!
Hai chị Marie và Pam đi đâu uống cà-phê?
Họ đến đó bằng gì?
.

Đối thoại A2 - Dialog A2
Hear the Whole Dialog
Bob, who is also a student in Hanoi, comes into the cafe and sits and talks with Pam and Marie.

Marie:
Bob:
Marie:
Bob:
   
Marie:
   
    
Bob:
Marie:
Bob:
Anh đã đi Vịnh Hạ Long lần nào chưa?
Rồi, tôi đi Vịnh Hạ Long rồi.
Anh đi mấy lần rồi?
Tôi đi ba, bốn lần gì đó.  Nhưng tôi muốn đi một lần nữa.
Còn chị, chị đã đi lần nào chưa?
Rồi, tôi đi một lần thôi.  Vịnh Hạ Long rất đẹp nhưng đường đi mệt lắm.  À này, ở Việt Nam anh đã xem múa rối nước
bao giờ chưa?
Chưa.
Thế thì tối nay anh đi xem với tôi và chị Pam được không?
Được

Từ vựng (Vocabulary)

Vịnh Hạ Long Ha Long Bay, on the northern coast
lần time, occasion
lần nào which time,
lần nào chưa? any time yet
mấy lần rồi? how many times already?
nữa more
lần nữa (more times) again
À này Oh say!
múa rối nước water puppet show
thế/vậy thì... in that case...
Anh đã đi Vịnh Hạ Long lần nào / bao giờ chưa? Have you ever been to Ha Long Bay?

[Dialog Translation] [Next]

Designed by: Hieu Nguyen