Bài Mười Bốn - Đối thoại
Lesson 14 - Dialog

Introduction:

You will learn in this lesson:
  • The comparative adjectives.
  • A few idiomatic expressions.   These are to be used at the beginning of a statement.
  • New vocabularies on geography.

Phần A: Câu mẫu- Patterns
Đối thoại A1 - Dialog A1
Hear the Whole Dialog
Jenny and Sau meet on the street in Saigon.

Jenny:
Sáu:
Jenny:
Sáu:
  
  
  
Sàigòn lớn hơn Hà Nội, phải không?
Vâng, Sàigòn lớn hơn Hà Nội một chút.
Anh thích sống ở Sàigòn hay Hà Nội?
Tôi không thích những thành phố đông người nên tôi thích sống ở Cần thơ hơn. Cần Thơ là một thành phố tương đối nhỏ hơn, mới hơn và yên tĩnh hơn. Hơn nữa là có trường Đại học Tổng hợp Cần Thơ.

Từ vựng (Vocabulary)

hơn be more (than)
một chút a little bit
tương đối relatively
hơn nữa (là) moreover, furthermore
trường đại học tổng hợp university

Đối thoại A2 - Dialog A2
Hear the Whole Dialog
Jenny and Sau go into a bookshop on Le Loi Street.

Jenny:

Sau:


Jenny:
Tôi cần tra từ điển để đọc sách tiếng Việt. Theo anh (thì) tôi nên mua quyển từ điển nào?
Tùy chị, nhưng theo tôi thì chị nên mua quyển này. Quyển này nhỏ hơn nhưng dày hơn, có nhiều từ hơn, nhiều thí dụ hơn, vì thế tốt hơn.
Anh nói nhanh quá, tôi chưa hiểu, xin anh nói chậm hơn.

Từ vựng (Vocabulary)

tra từ điển to look up in the dictionary
theo to follow, according to
theo anh thì according to you, then...
nên Verb should Verb
tùy it depends on, depend on
tùy chị it's up to you
dày be thick
nhiều...hơn many more
từ word
thí dụ example
vì thế because of that
tốt be good
nhanh (No), mau (So) be fast
quá very very
xin to request
chậm be slow

Đối thọai A3 - Dialog A3
Hear the Whole Dialog
Jenny is talking with Brian, who also is living in Saigon.

Brian:
Jenny:
Brian:
Jenny:
Brian:
Jenny:
Con sông nào dài nhất ở Đông Dương?
Sông Cửu Long là con sông dài nhất ở Đông Dương.
Thành phố nào lớn nhất ở Việt Nam?
Tất nhiên là Sàigòn.
Thế các cô gái miền nào đẹp nhất Việt Nam?
Làm sao tôi biết được?! Phải tùy các anh chứ !

Từ vựng (Vocabulary)

con Classifier: rivers, streets
sông river
dài be long
nhất the most (first)
tất nhiên naturally, of course
...chứ (No) sure, surely
...chứ (So) sure, surely
sông Cửu Long the Mekong River (Nine dragons River)

[Dialog Translation]

Designed by Hieu Nguyen