Bài Mười lăm - Lesson 15
Part A - Review exercises 1 and 6

Bài tập 1 - Exercise 1

Listen to each full sentences once, then listen again and write the correct tone and vowel mark(s) for each word.
Hương: A-lo. xin lổi, tôi muốn nó chuyện với chị Hoa.
Ngọc: Da, chi chờ một chút nhé.
Hoa: A-lo, Hoa đây. Ai đấy?
Hương: Hương đây.
Hoa: A, Hương đây ạ. Chị về Huế hồi nào?
Hương: Tôi về hôm qua. Tối nay chị đến nhà tôi ăn cơm nhe.
Hoa: Ồ, hay lắm. Mấy giờ tôi đến?
Hương: Bây giờ nhé.
Hoa:  Bây giờ được.
Hương: Chào chi.

Bài tập 6 - Exercise 6 (in the book)
Underline and italicize nên 'therefore' and single underline nên 'should' in this exercise.
1- Xe Nhật tốt hơn xe Ý, nên theo tôi, chị nên mua xe Nhật.
2- Đi máy bay nhanh hơn, nên anh nên đi bằng máy bay.
3- Bài này dài hơn nhưng dễ hơn nên cô nên làm bài này.
4- Theo tôi, bà nên mua cái này vì cái này đẹp hơn và rẽ hơn.
5- Tôi chưa đi Gold Coast bao giơ, nên mùa hè này tôi định đến đó chơi.
    Theo chị tôi nên đi Gold Coast bằng gì?
6- Anh ấy mới học tiếng Việt, nên ông không nên nói nhanh quá.

Answers for Exercises #1 and #6.
Bài tập 1
Hương: A-lô.  Xin lỗi, tôi muốn nói chuện với chị Hoa.
Ngọc: Dạ, chị chờ một lát nhé. (Ngọc calls Hoa)
Hoa: A-lô, Hoa đây. Ai đấy?
Hương: Hương đây.
Hoa: À, Hương đấy à. Chị về Huế hồi nào?
Hương: Tôi về hôm qua. Tối nay chị đến nhà tôi ăn cơm nhé.
Hoa: Ồ, hay lắm.  Mấy giờ tôi đến?
Hương:  Bảy giờ nhé.
Hoa:  Bảy giờ được.
Hương: Chào chị.

Bài tập 6
1- Xe Nhật tốt hơn xe Ý, nên theo tôi, chị nên mua xe Nhật.
2- Đi máy bay nhanh hơn, nên anh nên đi bằng máy bay.
3- Bài này dài hơn nhưng dễ hơn nên nên làm bài này.
4- Theo tôi, bà nên mua cái này vì cái này đẹp hơn và rẽ hơn.
5- Tôi chưa đi Gold Coast bao giờ, nên hè này tôi định đến đó chơi . Theo chị,
    tôi nên đi Gold Coast bằng gì?
6- Anh ấy mới học tiếng Việt, nên ông không nên nói nhanh quá.

 

Designed by Hieu Nguyen