Bài Mười Sáu - Đối thoại
Lesson 16 - Dialog

Introduction:

This lesson you will learn the use of:
"
mất" in statements about the price and cost.
"
cho" as preposition (to, for).
"
cho" as verb (to give, to allow).

Classifiers for FRUITS:
"
trái" for Southern dialect.
"
quả" for Northern dialect.

Classifiers for objects in general:
"
cái"

Phần A: Câu mẫu - Patterns
Đối thoại A1 - Dialog A1
Hear the Whole Dialog
Lan and Thi meet in front of the student guest house.

Lan:
Thi:

Lan:
Thi:
Lan:
Anh đi phố hả?
Ừ, tôi định đi gửi ít đồ cho gia đình rồi đi sang hiệu sách.
Chị có cần gì không?
Anh mua cho tôi một quyển sách được không?
Được chứ, chị muốn mua sách gì?
Quyển Văn Hóa Việt Nam của Phan Mai Hoa.

Từ vựng (Vocabulary)

cho to, for
rồi and then...
Văn hóa society, culture
của by, of
Tôi gửi ít đồ cho gia đình. I'm sending a few things to my family.
Anh mua cho tôi một quyển sách. Buy (for) me a book.

Đối thoại A2 - Dialog A2
Hear the Whole Dialog
* In writing numbers in Vietnamese, a period marks one thousand and a comma marks decimals.
Thi đi vào tiệm sách.

Thi:

Cô bán sách:
Thi:
Cô bán sách:
Cho tôi xem quyển Văn Hóa Việt Nam của Phan Mai Hoa.
Vâng.  Đây, mờii ông xem.
Cám ơn cô.  (Thi xem quyển sách) Vâng.  Cho tôi mua quyển này.   Mất bao nhiêu tiền cô?
60.000 đồng. (Sáu mươi nghìn đồng = $US 6, in 1994)*

Từ vựng (Vocabulary)

cho to let, allow
bán to sell
mời please....(I invite you to...)
mất to lose, spend
Mất bao nhiêu tiền? How much does it cost?

Đối thọai A3 - Dialog A3
Hear the Whole Dialog
Thi returns from downtown and meets Lan, giving her the book.
 

Lan:
Thi:
Lan:
Thi:
Lan:
Thi:
Chiếc xe đạp của anh đẹp quá.  Anh mua ơÛ đâu thế ?
À, bố tôi cho tôi hôm sinh nhật.
Thế à.  Thế mẹ anh cho anh cái gì?
Mẹ tôi cho tôi một cái đồng hồ.
Và chị anh cho anh cái gì không?
Có, chị tôi cho tôi một quyển sách hát.

Từ vựng (Vocabulary)

của belonging to, possession of
...thế/ vậy? So....?
cho to give
(hôm) sinh nhật (on my) birthday
Bố tôi cho tôi My father gave me (a bicycle)
(một chiếc xe đạp) to me.

[Dialog Translation]

Designed by Hieu Nguyen